Jak aplikować na francuską uczelnię?

Dobierz procedurȩ w zależności od poziomu wykształcenia lub typu uczelni na której chcesz studiować.

Zapis na pierwszy rok studiów licencjackich (L1)

Studenci z krajów UE, którzy chcieliby rozpocząć studia licencjackie we Francji od pierwszego roku, zapisu muszą dokonać na platformie Parcoursup. Zastąpiła ona procedurȩ Admission Post-Bac, która funkcjonowała do 2017 roku.

Procedura zapisu poprzez Parcoursup jest obowiązkowa w przypadku wiȩkszości francuskich uczelni. 

 

Rejestracja na pierwszy rok studiów licencjackich przez platformę Parcoursup rozpoczyna siȩ 22 stycznia.

Zapis na studia licencjackie (L2, L3), magisterskie i doktoranckie

Nie istnieją żadne dodatkowe procedury zapisu na drugi i trzeci rok studiów licencjackich oraz na studia magisterskie i doktoranckie. Aby aplikować należy skontaktować siȩ bezpośrednio z uczelnią i dokonać zapisu poprzez wskazaną przez wybraną uczelniȩ stronȩ internetową.

Skorzystaj z katalogu Campus France, aby odszukać uczelniȩ, która Ciȩ interesuje. Aby zwiȩkszyć swoje szanse na przyjȩcie zaleca siȩ wysłanie co najmniej trzech aplikacji do różnych uczelni. O wynikach kwalifikacji, kandydaci informowani są zazwyczaj pomiȩdzy 15 czerwca a 15 września. W zależności od uczelni, rok akademicki rozpoczyna siȩ we wrześniu lub październiku.

CampusArt: zapis na studia artystyczne

Platforma CampusArt umożliwia dokonanie zapisu na studia artystyczne we Francji.

CampusArt przedstawia ofertȩ stu uczelni artystycznych oferujących studia na kierunkach takich jak: sztuka, dizajn, moda, muzyka i architektura oraz proponujących kształcenie od klas przygotowawczych (classe préparatoire) do doktoratu.

Proces rekrutacji online CampusArt jest dostȩpny dla studentów z całego świata. Nie zastępuje jednak procedury "Etudes en France" w krajach, w których ma ona zastosowanie (nie dotyczy osób z obywatelstwem polskim). Wysyłając jeden wniosek, student może starać się o przyjęcie do wybranych przez siebie szkół spośród wszystkich należących do sieci CampusArt. Składanie wniosków poprzez portal jest całkowicie bezpłatne do momentu aż kandydat zdecyduje się przyjąć jedną z propozycji. Aplikacje rozpoczynają siȩ w listopadzie i kończą w lutym nastȩpnego roku.

Image
Jak sfinalizować zapis na studia?

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi dotyczącej rekrutacji, należy sfinalizować zapis bezpośrednio w uczelni przyjmującej. Na uniwersytecie ostateczna rejestracja składa siȩ z dwóch etapów: zapisu administracyjnego i pedagogicznego. Pierwszy dotyczy uzupełnienia dossier, drugi natomiast związany jest z wyborem obowiązkowych i dodatkowych przedmiotów oraz zajȩć (fakultety, zajȩcia sportowe...).

Po dokonaniu ostatecznej rejestracji, uczelnia wydaje legitymacjȩ studencką potwierdzającą status studenta. Dokument odbiera siȩ osobiście po uiszczeniu opłaty związanej z dokonaniem zapisu.