du 21 au 22 novembre 2014
Źródła prawa w krajach europejskich i frankofońskich.
Venue:Polska
Theme:France, Manifestation Campus France

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Centrum Badań Naukowych Pothier Uniwersytetu w Orleanie, zapraszają na:Trzecie Polsko-Francuskie Dni Prawnicze pod tytułem „Źródła prawa w krajach europejskich i frankofońskich” Kraków, 21-22 listopada 2014

Po sukcesie Drugich Polsko-Francuskich Dni Prawniczych, które odbyły się 23 i 24 listopada 2012 r. Szkoła Prawa Francuskiego w Krakowie organizuje 21 i 22 listopada 2014 roku kolejne Dni, których tematem będą: „Źródła prawa w krajach europejskich i frankofońskich”.

Podstawowe zagadnienia badawcze są następujące:

Dywersyfikacja źródeł prawa: na wewnętrzne, europejskie i międzynarodowe, źródła formalne i nieformalne. Jaka jest ich wzajemna relacja? Co możemy powiedzieć o hierarchii norm? Jaka jest relacja między wydarzeniami historycznymi a konstrukcją systemów prawnych państw?

Waga źródeł prawa: gdzie leży jej istota? Czy multiplikacja i złożoność współczesnego prawa nie wpływa na jej osłabienie? Jakie są mechanizmy kontroli wdrażane przez Państwa? Poza kwestią inflacji prawa i przeregulowania normatywnego?

Jaka jest rola aspektów poza prawnych? Podejmując temat poruszony przez dziekana Carbonniera w pracy pt. „Flexible Droit” czy istnieje jakiś hierarchia między prawem i „nie-prawem”? Bardziej ogólnie, jakie są wzajemne relacje między prawnymi i nieprawnymi systemami normatywnymi?

Referaty mogą odnosić się do wskazanych wyżej zagadnień całościowo lub koncentrować się na szczególnej dziedzinie prawa.

Formuła Trzecich Polsko-Francuskich Dni Prawniczych jest otwarta również na naukowców innych niż Francja i Polska, oferując możliwość wymiany pomiędzy różnymi kulturami prawnymi, które jednak bardzo często stają przed podobnymi problemami związanymi z normatywnością.

Referenci pragnący wystąpićpodczas konferencji są proszeni o przesłanie pocztą elektroniczną na adres Wydziału Prawa i Administracji UJ: okspo@uj.edu.pl najpóźniej do 30 czerwca 2014 streszczenia proponowanego referatu. Streszczenie powinno mieć pomiędzy 4000 a 5000 znaków i być napisane w języku francuskim.

Komitet naukowy zapozna się z propozycjami i przekaże autorom najpóźniej do 15 lipcalistę zaakceptowanych referatów.

Pierwsze wersje referatów powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną na Wydział Prawa i Administracji UJ najpóźniej 15 października 2014. Wersje te zostaną przekazane uczestnikom konferencji. Referaty powinny zawierać pomiędzy 20000 a 30000 znaków. Ostateczne wersje tekstów powinny zostać przesłane do dnia 15 stycznia 2015. Powinny zawierać od 40000 a 60000 znaków. Teksty ukażą się w publikacji pokonferencyjnej.

Językiem konferencji jest francuski i wszystkie referaty powinny być napisane w tym języku.

Osoby chcące uczestniczyć w kolokwium bez wygłoszenia referatu są proszone o zgłoszenie się do organizatorów przed dniem 1 października 2014 na adres poczty elektronicznej: okspo@uj.edu.pl

Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania autorów referatów wybranych przez komitet naukowy. Koszty podróży (bilety lotnicze oraz kolejowe) pokrywają uczestnicy. Komitet naukowy pozostawia sobie prawo do zaakceptowania pewnej liczby referatów bez gwarancji pokrycia kosztów zakwaterowania.

Osoby pragnące uczestniczyć w konferencji bez wygłaszania referatów same pokrywają koszty zakwaterowania i podróży.

Organizatorzy nie pobierają opłaty rejestracyjnej.

Address:
Polska